Regulamin

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZOWANEGO POD HASŁEM „TWOJA MARGARITA”
z dnia 31 marca 2022 roku

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem„) określa zakres, zasady i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: „TWOJA MARGARITA” (zwanego dalej: „Konkursem”), w tym także prawa i obowiązki Organizatora, Koordynatora oraz Uczestników i Laureatów Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem Nagród w Konkursie jest Remy Cointreau Europe & MEA AG spółka prawa szwajcarskiego z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) przy Route de Pré-Bois 20, 1215 Meyrin, Genewa, Szwajcaria, nr VAT: CHE-247.193.605 MWST (zwana dalej: ,,Organizatorem”).
 3. Podmiotem odpowiedzialnym za przebieg i koordynację Konkursu jest spółka RAAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, NIP: 5213961737, KRS: 0000962788 (zwany dalej: „Koordynatorem”).
 4. Podmiotem odpowiedzialnym za konfekcjonowanie oraz przekazanie Nagród na zlecenie Organizatora jest DCN Direct Sp. z o.o., ul. Goworowska 6B, 03-353 […] (zwany dalej: ,,Przekazującym Nagrodę”).
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Udział w Konkursie możliwy jest wyłącznie dla osób pełnoletnich oraz posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem prywatnej strony internetowej działającej pod adresem: https://www.twojamargarita.pl (zgodnie z art. 21 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. z 2021 r. poz. 1119).
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, jak również nie jest żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2049) i nie podlega regulacjom wynikającym z tej ustawy oraz rozporządzeń wykonawczych.
 7. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 oraz art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) (dalej: ,,Kodeks cywilny”).
 8. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). Konkurs organizowany jest w celach wizerunkowych Organizatora oraz w celu nagrodzenia osób, które najlepiej wykonały zadanie konkursowe, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. b poniżej (dalej: ,,Zadanie konkursowe”).
 9. Informacje na temat Konkursu zostaną udostępniane w mediach społecznościowych Organizatora (m.in. na portalu Instagram, Facebook), na stronie internetowej działającej pod adresem: http://twojamargarita.pl oraz poprzez materiały promocyjne umieszczone w strefach przeznaczonych do sprzedaży alkoholu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. w sklepach stacjonarnych, sieciach handlowych, zgodnie z art. 131 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). Informacje te nie będą miały charakteru publicznego i przeznaczone będą wyłącznie dla zdefiniowanych i pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
 10. Konkurs będzie organizowany zgodnie z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§2. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które:
 3. są pełnoletnie tj. ukończyły 18 lat,
 4. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. posiadają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 6. poprawnie wykonają Zadanie Konkursowe i dokonają prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie,

zwanymi dalej: ,,Uczestnikami”, a każdy z osobna ,,Uczestnikiem”.

 1. Uczestnik w ramach Konkursu może działać wyłącznie osobiście, przy zachowaniu zasad opisanych w Regulaminie.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszelkie postanowienia w nim opisane i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy (tj. zatrudnieni na umowę o pracę bez względu na czas trwania takiej umowy o pracę, pracownicy tymczasowi), współpracownicy (m.in. wykonujący czynności na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracy, umowy barterowej) oraz członkowie organów zarządzających Organizatora i Koordynatora, jak również członkowie ich rodzin (za których uważa się wstępnych, zstępnych do 3 linii, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia).

§3. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwa od dnia 01.04.2022 roku od godz. 00:00 do dnia 31.05.2022 roku do godz. 23:59 (dalej: ,,Czas trwania Konkursu”).

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie przez Uczestników, oprócz warunków opisanych w § 2 ust. 2 powyżej, jest:
 2. zakup przez Uczestnika w Czasie trwania Konkursu co najmniej 1 (jednej) sztuki alkoholu wskazanego w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: ,,Produkty Promocyjne” lub ,,Produkt Promocyjny”) jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego lub w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. zachowanie przez Uczestnika oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (tj. paragonu fiskalnego, imiennej faktury VAT) (dalej: ,,Dowód zakupu”), z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej,
 4. prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego polegającego na:
 5. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie konkursowe ,,Z KIM I GDZIE MARGARITA SMAKOWAŁABY NAJLEPIEJ?” (dalej: ,,Pytanie konkursowe”) o maksymalnej długości 2500 znaków,
 6. poprawnym wypełnieniu w Czasie trwania Konkursu formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej działającej pod adresem: https://www.twojamargarita.pl (dalej: ,,Formularz Zgłoszeniowy”),
 1. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika polega na:
 2. złożeniu przez Uczestnika oświadczenia o ukończeniu przez niego 18-tego roku życia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a,
 3. złożenia przez Uczestnika oświadczenia o posiadaniu przez niego pełnej zdolności do

czynności prawnych poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a,

 1. wpisaniu przez Uczestnika jego imienia i nazwiska oraz jego adresu e-mail Uczestnika,
 2. wpisaniu przez Uczestnika numeru Dowodu zakupu oraz daty zakupu Produktów Promocyjnych wskazanych na Dowodzie zakupu,
 3. wgrania przez Uczestnika zdjęcia lub skanu, o którym mowa w ust. 1 lit c) ppkt iii. powyżej,
 4. zapoznaniu się przez Uczestnika z Regulaminem, zaakceptowaniu przez Uczestnika treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a,
 5. udzielenie odpowiedzi na Pytanie konkursowe,
 6. wyrażenia zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a.

Po wypełnieniu wszystkich pól Formularza Zgłoszeniowego, Uczestnik, aby je wysłać powinien kliknąć przycisk ,,Wyślij Zgłoszenie”. Tylko po kliknięciu przycisku ,,Wyślij Zgłoszenie” Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika zostanie zarejestrowany przez Koordynatora i weźmie udział w Konkursie.

 1. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić Formularz Zgłoszeniowy samodzielnie, we własnym imieniu, przy wykorzystaniu własnych danych kontaktowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń Zadań konkursowych przy użyciu danych osób trzecich, nawet za ich wyraźną lub dorozumianą zgodą.
 2. Poza Czasem trwania Konkursu Produkty Promocyjne będą dostępne w sprzedaży, lecz ich zakup nie będzie uprawniał do udziału w Konkursie. Do udziału w Konkursie uprawnia tylko zakup Produktów Promocyjnych w Czasie trwania Konkursu.
 3. Z zastrzeżeniem zdań następnych, każdy z Uczestników może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, tj. może zgłosić więcej niż jedno Zadanie konkursowe. Każdorazowo jednak nowe Zadanie konkursowe musi być udokumentowane odrębnym Dowodem zakupu tj. jeden Dowód zakupu uprawnia do zgłoszenia jednego Zadania konkursowego – bez znaczenia pozostaje zatem ile Produktów Promocyjnych zostało ujętych na Dowodzie zakupu.
 4. Każde Zadanie Konkursowe:
 5. nie może zawierać treści obraźliwych, powszechnie uważanych za obelżywe, szkalujących lub naruszających dobra osobiste innych osób, w tym także treści pornograficznych,
 6. nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym także praw autorskich i dóbr osobistych innych osób,
 7. nie może nawoływać do aktów nienawiści, nie może propagować treści ksenofobicznych, homofobicznych, rasistowskich, jak również nie może propagować komunizmu, nazizmu, zbrodni wojennych, zbrodni wobec ludzkości,
 8. nie może zachęcać do popełnienia wykroczenia, przestępstwa, terroryzmu,
 9. nie może zawierać treści natury politycznej,
 10. nie może promować działań, produktów i marek podmiotów, które prowadzą działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora,
 11. nie może zawierać nazw i oznaczeń podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora, a także jego marek oraz produktów,
 12. nie może promować spożywania produktów zawierających alkohol przez dzieci i młodzież.
 13. Z zastrzeżeniem § 5 ust. 7 in fine, Przez cały Czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu tj. aż do dnia 31 sierpnia 2022roku (przewidywana data wydania wszystkich Nagród), Uczestnik jest zobowiązany zachować oryginał Dowodu zakupu. Dowód zakupu musi zawierać czytelny wydruk daty i godziny oraz pozycję odpowiadającą nabytemu przez Uczestnika Produktu Promocyjnego.
 14. Organizator i Koordynator zastrzegają sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie, w tym zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych lub doręczenia dokumentów niezbędnych celem weryfikacji możliwości zgodnego z niniejszym Regulaminem uczestnictwa w Konkursie (np. Dowodu zakupu). Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez Organizatora i/lub Koordynatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem jego prawa do Nagrody.

§5. Zasady i przebieg Konkursu. Wyłonienie Laureatów

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa (dalej: ,,Komisja konkursowa”), do której zadań należy także wyłonienie Uczestników, którzy nadesłali najlepsze Zadania konkursowe i którzy uprawnieni będą do otrzymania Nagród, o których mowa w § 6 ust. 1 poniżej. Uczestnik, którego Zadanie konkursowe zostanie wybrane przez Komisję konkursową będzie zwany dalej ,,Laureatem” lub łącznie będą oni zwani ,,Laureatami”.
 2. W skład Komisji konkursowej wchodzi łącznie 3 (trzech) przedstawicieli Organizatora i Koordynatora tj. 1 (jeden) ze strony Organizatora i 2 (dwóch) ze strony Koordynatora.
 3. Komisja konkursowa przy ocenianiu wykonanych Zadań konkursowych będzie brać pod uwagę:
 4. pomysłowość i oryginalność odpowiedzi Uczestnika,
 5. kreatywność, styl, pomysłowość i język odpowiedzi Uczestnika,
 6. zgodność odpowiedzi Uczestnika z Regulaminem.
 7. Z posiedzenia Komisji konkursowej, w trakcie którego wybrane zostaną zwycięskie Zadania konkursowe sporządzony zostanie pisemny protokół. Protokół nie będzie podany do publicznej wiadomości.
 8. W dniu 20 czerwca 2022 roku na stronie internetowej działającej pod adresem: https://www.twojamargarita.pl w odrębnej zakładce oznaczonej jako ,,Laureaci” lub ,,Zwycięzcy” zostanie opublikowana lista Laureatów zawierająca imię i pierwszą literę nazwiska Laureata, które to wskazane zostały przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym (dalej: ,,Lista Laureatów”).
 9. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania Listy Laureatów, Koordynator skontaktuje się z Laureatami poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail, który to wskazali oni w Formularzu Zgłoszeniowym. W wiadomości tej Koordynator poinformuje Laureata o wygranej oraz prześle mu link do dedykowanej strony internetowej, na której to Laureat w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego linku powinien wskazać swoje dane osobowe celem przekazania mu Nagrody (wysyłki) oraz wykonania obowiązków publicznoprawnych tj. uiszczenia podatku dochodowego od wygranej. Dane i informacje, o których przekazanie Laureat zostanie poproszony są następujące:
 10. imię, nazwisko,
 11. adres zamieszkania,
 12. adres e-mail,
 13. numer telefonu,
 14. PESEL,
 15. dane właściwego dla Laureata Urzędu Skarbowego.
 16. W tym samym terminie, co termin na przekazanie danych, o których mowa w ust. 6 powyżej tj. w terminie 7 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wraz z linkiem, Laureat zobowiązany jest wysłać przesyłką pocztową poleconą lub przesyłką kurierską Dowód zakupu na adres Koordynatora z dopiskiem na kopercie ,,TWOJA MARGARITA”.
 17. Po bezskutecznym upływie terminu na przekazanie danych przez Laureata, o których mowa w ust. 6 powyżej lub nie przekazaniu Koordynatorowi przez Laureata wszystkich danych, o których mowa w ust. 6 powyżej, jak również w przypadku nie przesłania przez Laureata Dowodu zakupu zgodnie z ust. 7 powyżej, Laureat traci prawo do Nagrody.
 18. Aby Przekazujący Nagrodę w imieniu Organizatora mógł wydać Laureatowi Nagrodę, Laureat zobowiązany jest spełnić łącznie warunki, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. W przypadku niespełnienia tych warunków lub spełnienia tylko kilku z nich, będzie to skutkować niemożliwością po stronie Przekazującego Nagrodę działającego w imieniu Organizatora wydania Laureatowi Nagrody, a w konsekwencji wygaśnięciem prawa Laureata do otrzymania Nagrody.
 19. Nagroda zostanie wysłana do Laureata przez Przekazującego Nagrodę przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską w terminie 7 dni o dnia spełnienia przez Laureata warunków, o których mowa w ust. 9 powyżej, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
 20. Z zastrzeżeniem postanowień powyższych, Laureat utraci prawo do otrzymania Nagrody także, gdy informacje podane przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym lub w wiadomości, o której mowa w ust. 6 powyżej będą niezgodne z prawdą lub dane do doręczenia Nagrody będą nieaktualne albo niepełne.

§6. Nagrody

 1. Organizator nie przewiduje rozróżniania w Konkursie w zakresie przyznawania Laureatom określonych miejsc oraz wyróżnień.
 2. Łącznie do wygrania w Konkursie jest 100 (sto) nagród o łącznej wartości 28.000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy zero groszy) brutto tj. 100 (sto) zestawów barmańskich COINTREAU BARTENDER SET w pudełku, gdzie w skład każdego z zestawów wchodzić będą:
 3. 1 (jedna) butelka likieru Cointreau o pojemności 700 ml,
 4. 6 (sześć) akcesoriów barmańskich tj.:
 5. 1 (jeden) shaker,
 6. 1 (jeden) jigger,
 1. 1 (jedna) wyciskarka do cytrusów,
 2. 1 (jeden) kieliszek do Margarity,
 3. 1 (jedna) broszura z przepisami na drinki i koktajle,

o wartości 280,00 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych i zero groszy) brutto każdy z zestawów barmańskich (zwanymi dalej łącznie ,,Nagrodami” lub każda z osobna ,,Nagrodą”). Nagrody będą sygnowane logiem Organizatora.

 1. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 2. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, do wartości Nagrody zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody (zaokrąglonej do pełnych złotych), która to zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie Nagród (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. 2021 poz. 1128) i przekazana zostanie do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie podatku zryczałtowanego od wartości Nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie zostanie wypłacona Laureatowi, na co Laureaci wyrażają zgodę.
 3. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, jak również wymianie na ekwiwalent pieniężny. Laureaci nie mają prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie (brak możliwości scedowania praw do Nagrody).
 4. Wizualizacje Nagród uwzględnione w materiałach informujących i promujących Konkurs mają charakter wyłącznie poglądowy.
 5. Każdy Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę, bez względu na to, ile wykonał Zadań konkursowych i zgłosił Formularzy Zgłoszeniowych.
 6. W przypadku, gdy w trakcie trwania Konkursu przesłanych zostanie mniej Zadań konkursowych niż liczba oferowanych Nagród, nieprzyznane w Konkursie Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 7. W przypadku, gdy Laureat utraci prawo do Nagrody, to Nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora.
 8. Własność Nagrody oraz odpowiedzialność za nią przechodzi na Laureata z chwilą jej odbioru przez Laureata.

§7. Wykluczenie Uczestnika z Konkursu. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konkursie.

 1. Komisja konkursowa może wykluczyć Uczestnika z Konkursu, na każdym etapie jego trwania w sytuacji, gdy:
 2. Uczestnik działa w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z obowiązującym porządkiem prawnym,
 3. Uczestnik, celem uzyskania lepszego dla siebie rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.

O wykluczeniu Uczestnika z Konkursu, Komisja konkursowa jest zobowiązana poinformować go niezwłocznie, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez niego w Formularzu Zgłoszeniowym.

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie na każdym etapie jego trwania poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Koordynatora na adres: kontakt@twojamargarita.pl, ze wskazaniem w temacie wiadomości ,,Rezygnacja”, zawierającej informację o składanej przez niego rezygnacji. Rezygnacja w przypadku Laureata powoduje utratę jego prawa do otrzymania Nagrody, chyba, że wydanie Nagrody już nastąpiło.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z Konkursu.

§8. Licencja.

 1. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu poprzez zgłoszenie Zadania Konkursowego i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego oświadcza, że:
 2. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do odpowiedzi na Pytanie konkursowe,
 3. nadesłana przez niego odpowiedź na pytanie konkursowe nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, wadami prawnymi, a także, że nie narusza ona żadnych praw, w tym praw osób trzecich (także dóbr osobistych).
 4. Uczestnik zgłaszając Zadanie konkursowe i przesyłając Formularz Zgłoszeniowy udziela Organizatorowi licencji: nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na okres 5 (pięciu) lat liczonej od dnia 1 czerwca 2022 roku (tj. dnia przypadającego pod dniu zakończenia Czasu trwania Konkursu) (dalej: ,,Licencja”), na publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie odpowiedzi na Pytanie konkursowe na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również promocji marki Organizatora na następujących polach eksploatacji:
 5. utrwalania, zwielokrotniania i publikacji w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Instagram, Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
 6. zwielokrotniania dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp.,
 7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
 8. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do odpowiedzi na Pytanie konkursowe w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
 9. wprowadzania do obrotu, użyczania oryginału albo egzemplarzy,
 10. wykorzystywania na cele promocji i reklamy, a także merchandisingu, w szczególności na tego rodzaju cele Organizatora,
 11. wyrażania zgody na dokonywanie opracowywania odpowiedzi na Pytanie konkursowe objętego Zgłoszeniem konkursowym oraz na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań,
 12. dla celów opisanych w lit. a) – e) powyżej,
 13. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie.
 14. Uczestnik oświadcza, iż w chwili udzielenia Licencji zobowiązuje się do niewykonywania względem swojej odpowiedzi na Pytanie konkursowe swoich autorskich praw osobistych, w tym także, że nie będzie realizował swojego prawa do oznaczania tej odpowiedzi swoim imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem.
 15. Nabycie przez Organizatora licencji nie rodzi po stronie Organizatora obowiązku rozpowszechniania czy też upubliczniania odpowiedzi Laureata na Pytanie konkursowe. Niewykorzystanie przez Organizatora odpowiedzi Laureata na Pytanie konkursowe nie upoważnia Uczestników ani Laureatów do otrzymania od Organizatora żadnego odszkodowania.
 16. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora za nieprawdziwość oświadczeń, o których mowa w ust. 1 powyżej, jak również
  za zgłoszenie przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcie Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora odpowiedzi na Pytanie konkursowe w zakresie, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.

§9. Przetwarzanie danych osobowych. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: ,,RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Remy Cointreau Europe & MEA AG spółka prawa szwajcarskiego z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) przy Route de Pré-Bois 20, 1215 Meyrin, Genewa, Szwajcaria, nr VAT: CHE-247.193.605 MWST (dalej: ,,Administrator”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone przez Administratora następującym podmiotom:
 4. RAAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. J. P. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa jako podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację i koordynację przebiegu Konkursu,
 5. DCN Direct, Sp. z o.o., ul. Goworowska 6B, 03-353 jako podmiotowi odpowiedzialnemu za konfekcjonowanie i wysyłkę Nagród,

(dalej zwanymi łącznie ,,Podprocesorami”, a każdy z nich z osobna ,,Podprocesorem”).

 1. Wyrażenie przez Uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi udział w Konkursie.
 2. Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Uczestników (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na który to składają się:
 3. prawidłowe przeprowadzenie Konkursu organizowanego pod hasłem ,,TWOJA MARGARITA”, w tym wyłonienie Laureatów,
 4. doręczenie Nagród Laureatom,
 5. działania marketingowe i promocyjne związane z przeprowadzeniem Konkursu oraz promocją Administratora, w tym jego marki oraz produktów,
 6. w celach podatkowych powstałych w związku z przyznaniem Nagród w Konkursie,
 7. w celu wykonania uprawnień Administratora o charakterze ciągłym (licencja do odpowiedzi na Pytanie konkursowe).
 8. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest podać swoje następujące dane osobowe: informację o tym, czy jest on pełnoletni tj. czy ukończył on 18 lat, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Laureaci Konkursu zobowiązani są podać, oprócz danych osobowych, o których mowa w zdaniu poprzednim także następujące dane osobowe: PESEL, adres zamieszkania, dane właściwego dla nich Urzędu Skarbowego.
 9. Administrator i Podprocesorzy w celu prawidłowego doręczenia Nagrody mogą przekazać niezbędne dane osobowe Laureata tj. jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Poczcie Polskiej S.A. lub firmom kurierskim, a w celu wykonania obowiązków podatkowych podmiotowi świadczącemu usługi księgowe. Administrator i Podprocesorzy mogą przekazać dane osobowe Uczestników także firmom zewnętrznym świadczącym usługi hostingowe.
 10. Dane osobowe Uczestników mogą zostać przekazane przez Administratora i Podprocesorów sądom lub organom administracji publicznej, na ich wezwanie, na podstawie stosownych przepisów prawa.
 11. Powierzone przez Uczestnika dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 12. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich:
 13. sprostowania,
 14. poprawiania,
 15. ograniczenia przetwarzania,
 16. przeniesienia,
 17. złożenia sprzeciwu, co do ich przetwarzania,
 18. usunięcia,

przy czym oświadczenie takie należy skierować na adres Administratora wskazany w ust. 1 powyżej. Administrator w terminie 30 dni od przyjęcia zgłoszenia rozpatrzy złożony przez Uczestnika wniosek.

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Konkursu uniemożliwi Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie oraz wydanie mu Nagrody.
 2. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane przez Administratora i Podprocesorów do państw spoza Unii Europejskiej (za wyjątkiem Szwajcarii) lub do organizacji międzynarodowej.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora i Podprocesorów przez czas trwania Konkursu, wyboru Laureatów, realizacji obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu – w tym wysyłki Nagród oraz przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, w celu ewentualnych celów podatkowych jeśli takie zaistnieją oraz w celu realizacji uprawnień o charakterze ciągłym (licencje), jednakże nie dłużej niż przez 6 (sześć) lat.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub realizacji przysługujących Uczestnikowi prac dotyczących przetwarzania danych osobowych, Uczestnik może skontaktować się z Administratorem przesyłając mu wiadomość e-mail na następujący adres: kontakt@twojamargarita.pl.

§10. Reklamacje.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu i/lub przyznanych Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać:
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail Koordynatora: reklamacje@twojamargarita.pl ze wskazaniem w temacie wiadomości: Reklamacja ,,TWOJA MARGARITA”,
 3. pocztą, na adres Koordynatora: RAAF Sp. z o.o., ul. J. P. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, z dopiskiem: ,,TWOJA MARGARITA – reklamacja”.
 4. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego zakończenia.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 6. Reklamacje złożone po terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, jak również reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 3 poniżej nie będą rozpatrywane.
 7. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania w placówce pocztowej przesyłki zawierającej reklamację lub data doręczenia wiadomości e-mail na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 lit. a) powyżej.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję konkursową w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania przez Koordynatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji lub e-mailem na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w reklamacji.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszają roszczeń ani praw, jakie to przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Uczestnicy mogą występować na drogę sądową w celu ochrony swoich praw, mają także prawo skorzystania z pozasądowych form rozstrzygania sporów dotyczących Konkursu. Przykładowym organem, do którego Uczestnik może się zwrócić o rozwiązanie sporu związanego z Konkursem jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, email: IH_WARSZAWA@WIIH.ORG.PL. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przy udziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej znajdują się pod adresem: http://www.wiih.org.pl/index.php?id=137&id2=136.

§11. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich związanych ze zgłoszonymi do Konkursu odpowiedziami na Pytanie konkursowe, a także za nieprawdziwość oświadczeń, o którym mowa w § 8 ust. 1 powyżej ponosi wyłącznie Uczestnik.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet (m.in. za szybkość transferu danych, problemy techniczne), za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Formularze Zgłoszeniowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem, jeżeli problemy te są skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora lub osób, którymi się on posługuje.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów, sposób ich konfiguracji, a także mogące wystąpić z tego tytułu różnice w czasie wyświetlania, przetwarzania Zadania konkursowego i/lub Formularza Zgłoszeniowego, jeżeli są to zdarzenia całkowicie niezależne od Organizatora lub osób którymi się on posługuje, a także za skutki wystąpienia siły wyższej.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Konkurs organizowany jest w języku polskim.
 2. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn (np. wprowadzenie stanu nadzwyczajnego) Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, także w czasie trwania Konkursu, o ile zmiany te nie są niekorzystne dla Uczestników oraz nie zwiększają zobowiązań Organizatora, a także do przedłużenia lub skrócenia trwania Konkursu, jeśli zajdą ku temu ważne obiektywnie przyczyny, nie wyłączając jego prawa do odwołania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie na stronie internetowej: https://www.twojamargarita.pl.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu, Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Koordynatorem pod adresem e-mail: kontakt@twojamargarita.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania zapytania. Koordynator jest uprawniony do odmowy udzielenia informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu lub warunków współpracy pomiędzy Organizatorem, a Koordynatorem oraz w innych, uzasadnionych interesem Organizatora i/lub Koordynatora, przypadkach.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny oraz RODO.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2022 roku.
 6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią załączniki:
 7. Załącznik nr 1 – wykaz Produktów.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu organizowanego pod hasłem: ,,TWOJA MARGARITA”

 

WYKAZ PRODUKTÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM POD HASŁEM ,,TWOJA MARGARITA”

 

Lp. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ [w ml] KOD EAN
1 Cointreau 500 3035542011365
2 Cointreau 700 3035542004206
3 Cointreau Noir 700 3035540006394

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Adipisci cum doloribus error fuga minima officia pariatur repellat voluptates. Asperiores aut corporis doloribus, facere ipsam, modi possimus quis quo reiciendis tempore totam vel vitae voluptatibus! Animi aspernatur distinctio doloribus illum laudantium, natus repudiandae tempora totam voluptate. Atque cum error illum impedit laborum modi placeat quo, quod? Nisi, perspiciatis.